Jornal Internacional de Medicina Física e Reabilitação

Jornal Internacional de Medicina Física e Reabilitação
Acesso livre

ISSN: 2329-9096

Volume 8, Emitir 1 (2020)

Artigo de Pesquisa

Effect of Optokinetic Stimulation in The Virtual Reality Environment on WeightBearing Shift During Gait Movement in Healthy Subjects

Junya Komagata, Atsushi Sugiura, Hiroshi Takamura, Toshihiro Kitama

Compartilhe este artigo

Artigo de Pesquisa

Relationship between Dynamic Trunk Balance and the Mini-Balance Evaluation Systems Test in Elderly Women

Yasuhiro Takahashi, Kimio Saito, Toshiki Matsunaga, Takehiro Iwami, Daisuke Kudo, Kengo Tate, Naohisa Miyakoshi and Yoichi Shimada

Compartilhe este artigo
Top